برنامه های خود را به App Store برای Apple Vision Pro ارسال کنید – آخرین اخبار

برنامه های خود را به App Store برای Apple Vision Pro ارسال کنید - آخرین اخبار

Apple Vision Pro یک اپ استور کاملاً جدید خواهد داشت که در آن افراد می توانند برنامه های باورن،ی را برای visionOS کشف و دانلود کنند. چه یک برنامه جدید visionOS ایجاد کرده باشید یا برنامه iPad یا iP،ne موجود خود را در Apple Vision Pro در دسترس قرار دهید، در اینجا همه چیزهایی که برای آماده ، و ارسال برنامه خود به App Store باید بد،د وجود دارد.

پیدا ، اطلاعات بیشتر

منبع: https://developer.apple.com/news/?id=h5nqhq3y

تائید رمز عبور. سولفات پتاسیم پودری (سولوپتاس ).