معیارهای تحویل جدید اکنون در کنسول Push Notifications موجود است – آخرین اخبار

معیارهای تحویل جدید اکنون در کنسول Push Notifications موجود است - آخرین اخبار

کنسول Push Notifications اکنون شامل معیارهایی برای اعلان‌های ارسال شده از طریق سرویس Apple Push Notification (APN) است. با رابط بصری کنسول، نمای کلی از وضعیت های تحویل و بینش در مورد آمارهای مختلف برای اعلان ها، از جمله تفکیک دقیق بر اساس نوع فشار و اولویت، دریافت خواهید کرد.

کنسول Push Notifications که در WWDC23 معرفی شد، ارسال اعلان‌های آزمایشی را از طریق APN به دستگاه‌های اپل آسان می‌کند.

بیشتر بد،د

منبع: https://developer.apple.com/news/?id=cy3zy68w